หมวดหมู่งาน :
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้อำนวยการ, หัวหน้าแผนก
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 35 ปี ถึง 40 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ ฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ

วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2563
รหัสงาน : 69577
รายละเอียดงาน:

1. ปล่อยผ่านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
2. ควบคุมดูแลระบบคุณภาพ ได้แก่ Deviation, Change Control, Internal Audit, Document
Control, Product Complaint, Return and Recall
3. ดูแลการด าเนินการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์
4. จัดท า Product Quality Review (PQR)

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ 18 ธันวาคม 2563

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ 35 - 40 ปี
3. วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ในงานด้านระบบคุณภาพหรือประกันคุณภาพของโรงงานเภสัชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า
5 ปี(หากมีประสบการณ์ด้านยาชีววัตถุ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการหรือระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 3 ปี
6. มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน GMP-PIC/S Quality System รวมถึง Quality Tools ต่าง ๆ
อย่างดี
7. มีทักษะด้านการบริหารงาน การวางแผนงาน การบริหารกำลังคน และการทำงานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8. มีทักษะความเป็นผู้นำ (Strong Leadership) และกล้าตัดสินใจ (Decision Making)
9. มีทักษะด้านการจัดการกับปัญหา (Problem Solving)
10. มีความอดทนสูง
11. สามารถไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้
เต็มเวลา

สวัสดิการ:

สวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำ

  1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
  2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี)

 

สวัสดิการสำหรับบุคลากรสัญญาจ้าง (ชั่วคราว)

  1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเอง

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
2 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
3 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob