หมวดหมู่งาน :
ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเลคโทรนิคส์
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
งานวิทยุสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 45 ปี
เพศ :
ชาย
ระดับการศึกษา :
ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

การรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตามขั้นตอน ดังนี้

1) เข้าเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย https://www.redcross.or.th หัวข้อ "ร่วมงานกับเรา"

2) สมัครงาน ใบสมัครออนไลน์ ตำแหน่งที่สมัคร ฝ่าย กลุ่มงาน/หน่วยงาน : สำนักงาน : สถานะของผู้สมัคร

3) กรอกข้อความในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร 1-4

วันที่ประกาศ 13 กันยายน 2564
รหัสงาน : 70965
รายละเอียดงาน:

1. เตรียมความพร้อมของเครื่องมือสื่อสาร วิทยุสื่อสาร และทำการทดสอบสัญญาณความชัดเจนกับสถานี วิทยุสื่อสารเครือข่ายในระบบและเครือข่ายร่วม รวมทั้งระบบสารสนเทศ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

2. บริการรับ - ส่งข่าวสารของทางราชการ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น วิทยุสื่อสาร โทรสาร โทรศัพท์ ระบบเสียงตามสาย ระบบ Internet ระบบส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น เพื่อให้ ผู้รับบริการได้รับบริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา

3. จัดระบบข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง วิเคราะห์ ตรวจสอบ คัดกรอง เรียบเรียงและเขียนข่าว พร้อมจัดลำดับ ความสำคัญ เพื่อให้บริการข่าวสาร ถึงผู้รับบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามเวลา แถมข่าวสารมีความน่าเชื่อถือ ใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้

4. สรุปสถิติข้อมูลการรับ - ส่งข่าวสาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ

5. ดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเบื้องต้นของอุปกรณ์ เครื่องมือสังหาร วิทยุสื่อสาร ให้มี สภาพคงทน พร้อมใช้งาน ให้กับสถานีวิทยุสื่อสารเครือข่าย ตามหลักมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด

6. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

7. เตรียมความพร้อมรถสื่อสารสภากาชาดไทย เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ภายในรถสื่อสารฯ ให้พร้อมใช้งานเสมอ และสามารถให้บริการลูกข่ายผ่านช่องทางสื่อสารระบบต่างๆ ได้

 

( รับสมัคร 10 - 24 ก.ย. 64 )

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร

2. ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

3. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านช่างวิทยุ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี โทรคมนาคม สาขาทางการ สื่อสารทางการสัญญาณวิทยุ

4. มีความรู้ความสามารถ และ/หรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยุสื่อสารการรับ - ส่งข่าวสาร ด้วยระบบการสื่อสารต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี หรือมีความรู้ความสามารถด้านช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีทักษะในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายงานต่าง ๆ และละเอียดรอบคอบ แม่นยำ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1. สมัครทางเว็บไซต์บริษัท http://jobtrc.redcross.or.th/
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
สมุทรปราการ
-
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
นครศรีธรรมราช
-
ปวส.
ตามตกลง
นครศรีธรรมราช
-
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
นครศรีธรรมราช
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
ชลบุรี
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob