หมวดหมู่งาน :
คอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์, IT
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
2 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 45 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
แผนที่:

การรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตามขั้นตอน ดังนี้

1) เข้าเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย https://www.redcross.or.th หัวข้อ "ร่วมงานกับเรา"

2) สมัครงาน ใบสมัครออนไลน์ ตำแหน่งที่สมัคร ฝ่าย กลุ่มงาน/หน่วยงาน : สำนักงาน : สถานะของผู้สมัคร

3) กรอกข้อความในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5

วันที่ประกาศ 3 มิถุนายน 2564
รหัสงาน : 70691
รายละเอียดงาน:

     1. สำรวจ รวบรวมข้อมูล และจัดทำแผนงาน ของงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง 12 แห่ง, งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ, ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม บางแค 

     2. นำเสนอแผนงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการ

     3. ติดตามการดำเนินการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

     4. ตรวจสอบการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO และมาตรฐาน GMP

     5. ดำเนินงานในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

     6. กำกับ และตรวจสอบการดำเนินงาน ให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

     7. ติดตามการใช้งบประมาณประจำปีให้เป็นตามแผนของฝ่ายสารสนเทศฯ

     8. วิเคราะห์ วางแผนป้องกันและพัฒนา ระบบเครือข่าย, ระบบ Firewall, ระบบการตรวจสอบ Log File ฯลฯ ให้เป็นไปตาม พรบ. การกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ และ เพื่อรองรับการพัฒนางาน/โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

    9. จัดทำแผนการพัฒนาความรู้/ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่

    10. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงงานบริการโลหิตและโปรแกรมอื่นๆ ที่พัฒนาขึ้นใช้

    11. อบรมให้ความรู้ในเรื่อง พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระบบบริหารจัดการความั่นคงปลอดภัยสานสนเทศ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

    12. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่าย

 ( 20 พ.ค. 64 - 4 มิ.ย. 64 )

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

     1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

     2.หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

     3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเทคโลโนยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

     4. มีประสบการณืการทำงานเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และ/หรือได้รับการฝึกอบรม ดังนี้

        - มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี เช่น Visual Basic, Java, ASP, PHP, SQL Oracle มีความรู้ด้าน Network, OS Linuk, Windows Server, wed Server และพื้นฐาน VMWARE หรือ Virtusl technilogy จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

        - สามารถใช้โปรแกรมด้วย Dot Net Framework หรือ PHP Framework หรืออื่นใดที่ใกล้เคียง

        - เคยปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการศึกษาวืเคราะห์ระบบงาน เพื่อการวางแผนออกแบบ และทดสอบระบบงานต่าง ๆ 

        - สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ตัวตนเองและสนใจที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

     5. มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติ เช่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างเคร่งครัด

     6. มีความรู้ด้านภาษอังกฤษ อ่าน-เขียน-พูด-ฟัง ในระดับดี

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
6 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
1 ปี
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
1 ปี
ปวส.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob