หมวดหมู่งาน :
ช่างอื่น ๆ
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 40 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปวช. ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร นายช่างโยธา 1-4

วันที่ประกาศ 4 พฤษภาคม 2564
รหัสงาน : 70661
รายละเอียดงาน:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด

     ปฏิบัติงานในเรื่องของการซ่อมแซมสถานที่ อาคาร รั้วเหล็กแปลงเลี้ยงม้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก่อสร้าง (ขนาดเล็ก) และต่อเติมต่าง ๆ เช่น ทำหลังคา ห้องเก็บของ คอกขังม้า เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

     1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

     2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือทหารกองหนุน

     3. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

     4. มีประการณ์ในการทำงาน และมีความสามารถด้านงานต่าง ๆ ทั้งงานช่างปูน ช่างไม้ ช่างเหล็ก และงานออกแบบก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     5. มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถปฏิบัติงานประจำได้ที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง สถานเสาวภา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

คุณสมบัติทั่วไป และโรคต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

  (ก) คุณสมบัติทั่วไป

     1. มีอายุไม้ต่ำกว่าสิบปี สำหรับเพศชายต้องปลด พันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือทหารกองหนุน

     2. มีความเลื่อมใสในปกครองระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

     3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง

     4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการเจ้าที่กำหนด

     5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

     6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

     7. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

     8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

     9. ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากสภากาชาดไทยหรือหน่วยงานอื่น

  (ข) โรคต้องห้าม

     1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

     2. วัณโรคในระยะอันตราย

     3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

     4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

     5. โรคพิษสุราเรื้อรัง

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob