หมวดหมู่งาน :
บริการลูกค้า, ประชาสัมพันธ์, รับโทรศัพท์, Call Center
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5

วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70608
รายละเอียดงาน:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

    1. เขียนข่าว และจัดส่งข่าวโครงการ และกิจกรรม ให้สื่อมวลชน

    2. จัดทำสคริปต์ ข้อมูลให้บริหารในการสัมภาษณ์สื่อมวลชน

    3. รวบรวม และจัดทำสารงานบริการโลหิต ราย 2 เดือน

    4. รับผิดชอบเขียนคอลัมน์ หนูแดง update และหนูแดง Welcome

    5. จัดทำข่างสารภายใน หนูแดง update รายเดือน

    6. จัดทำหนังสือคู่มือการจัดทำโครงการ และกิจกรรมรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิตประจำปี

    7. จัดทำมูลค่าประชาสัมพันธ์แต่ละโครงการ

    8. จัดทำสรุปมูลค่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Social Media รายปี

    9. ตัดติด/เก็บ Clipping ข่าวที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโลหิต/การบริจาคโลหิต/โครงการและกิจกรรม

    10. จัดทำระบบเก็บข้อมูลข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อการสืบค้น

    11. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ลง ผ่านเสียงตามสายภายในหน่วยงาน

    12. ปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ

    13. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันสมัคร)

    2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

    3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา หรือนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการ์ด้านงานประชาสัมพันธ์มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณ๊พิเศษ

    4. บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ ไหวพริบดี คล่องตัวสูง สามารถอุทิศตน และเสียสลละให้กับองค์กร

    5. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพวเตอร์พื้นฐานได้ดี อาทิ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, การใช้ Internet ได้เป็นอย่างดี

    6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน สื่อสารได้ดี

    7. มีความสามารถเขียนข่าว บทความ สารคดี บทสัมภาษณ์รายการวิทยุโทรศัพท์ ทำวารสารเพื่อการประชสัมพันธ์ เขียนโครงการ และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ จัดประชุมอบรม เขียนรายงานการประชุมได้ รวมทั้งมีความสามารถติดต่อกับสื่อมวลชน และใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ได้

    8. มีประสบการณ์ในด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต และงานบริการโลหิตเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

    9. มีความสามารถพิเศษ ในการประสานงานโน้มน้าวเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตเข้าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob