หมวดหมู่งาน :
บุคลากร, เจ้าหน้าที่สรรหา, วิทยาจารย์
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร บุคลากร

วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70606
รายละเอียดงาน:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ห่วยงานกำหนด
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานบุคคลของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับบุคลากร งานทะเบียน ประวัติ การจัดทำสถิติวันลาต่าง ๆ การขอตำแหน่ง งานเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำการพิจารณาดำเนินการทางวินัย การดำเนินเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เรื่องบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน การจัดทำสถิติวันลาและจัดแฟ้มใบลา การจัดทำหนังสือรับรอง การลาศึกษา ลาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การให้การศึกษา ตอบปัญหาและชี้แจ้งเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบอีกด้วย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 - 45 ปี (นับถึงวันสมัคร)
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีทักษะ ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) อาทิ เช่น การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การคัดเลือกบุคลากร การดูแลกฎระเบียบ และความสัมพันธ์ภายในองค์กร และมีปะสบการณ์ด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (HRD) รวมกับ HRM อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ปี
5. มีทัศนคติที่ดีและมีทักษะในการสื่อสาร
6. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี และสามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ
7. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
8. มีทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob