หมวดหมู่งาน :
ธุรการ, ประสานงานทั่วไป, คีย์ข้อมูล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 45 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันที่ประกาศ 16 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70542
รายละเอียดงาน:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. จัดทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติ,แจ้งข้อมูลเรื่องต่าง ๆ ของฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต
2. ร่างหนังสือโต้ตอบส่วนหน่วยงานภายในภายนอก, ถึงผู้ป่วยบริจาคโลหิต และสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ
3. จัดทำบันทึกหนังสือส่งเวียน ฝ่ายฯ/งานฯ/ภาคฯ เรื่องต่าง ๆ ทางระบบงานสารบรรณ และทาง E-mail
4. ตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน
5. งานบุคลากร
6. ทำบันทึกเบิกค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ ระบบ HRMI ให้กับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต
7. ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศทางการเงิน บัญชี และพัสดุของสภากาชาดไทย (FMIS)
8. จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างเรื่องต่าง ๆ ของฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต
9. ทำการโอนย้าย/จำหน่ายสินทรัพย์วัสดุ สินทรัพย์ครุภัณฑ์ของฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ในระบบ FMIS
10. ทำการโอนย้ายสินทรัพย์ครุภัณฑ์ของฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ในระบบ FMIS
11. จัดทำใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ สินทรัพย์ ของฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ในระบบ FMIS
12. ตรวจรับวัสดุใช้ลงทะเบียนรับบริจาคโลหิต และวัสดุสำนักงาน และตัดจ่ายเข้างานของฝ่ายฯ ประจำเดือน
13. ตรวจเช็คสินทรัพย์ครุภัณฑ์ของฝ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ
14. ประเมิน AVL ผู้ขายใหม่ และสินค้าใหม่ที่จัดซื้อเป็นครั้งแรก และทบทวนการประเมิน AVL ที่ครบกำหนด 2 ปีขึ้นไป
15. สั่งประมวลผลรายชื่อผู้บริจาคโลหิตครบ 50, 75, 100 ครั้ง เพื่อเสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นปีที่ 3 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 1
16. ตรวจสอบบันทึกเสนอเหรียญกาชาดสมนาคุณของศูนย์บริจาคโลหิตฯ และเหล่าสภากาชาดจังหวัดในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศที่เสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณฯ
17. ตรวจสอบหนังสือ และรายชื่อผู้ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ และพัดกาชาดสมนาคุณ เพื่อให้แจ้งให้สาขาโลหิตแห่งชาติ และเหล่ากาชาดจังหวัดต่าง ๆ นำไปแจ้งผู้ได้รับเหรียญฯ
18. ตรวจสอบหนังสือการแจ้งรายละเอียดการบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ เพื่อส่งให้สาขาบริการโลหิตนำไปบันทึกสถิติ
19. ตรวจสอบและตอบข้อซัดถามสิทธิให้กับผู้บริจาคโลหิตที่ขอหนังสือรับรองการบริจาคโลหิต เพื่อนำไปใช้ประกอบการต่าง ๆ
20. จัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน ของฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิตให้เป็นไปตามนโนบายคุณภาพ (ISO) ของศูนย์บริจาคโลหิตฯ
21. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด, สังคมสาสตร์วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางด้านคอมพิวเตอร์ และศิลปะศาสตร์บัณฑิต ทางด้านสารสนเทศ
4. มีความรู้ความสามารถ และชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ได้ดี
5. ร่างเอกสาร, บันทึกข้อความ และจดหมายได้ และถูกต้องตามระเบียบราชการ
6. สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเองและสนใจที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
7. มีคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
8. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหาได้ดี และปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างเคร่งครัด

 

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob