หมวดหมู่งาน :
ธุรการ, ประสานงานทั่วไป, คีย์ข้อมูล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 45 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันที่ประกาศ 8 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70464
รายละเอียดงาน:

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายผู้มีอุปการคุณ สำนักงานจัดหารายได้ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7 - 30 เมษายน 2564

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานวางแผน ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถบริหารที่เกี่ยวข้องเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด
- ปฏิบัติงานวางแผนและตามติดงานในสำนักงาน เพื่อให้สามารถบริหารงานที่เกี่ยวข้องเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด
- ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ทำหน้าที่กำหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งถ่ายทอด สอนงาน และให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
- ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานและบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหายที่กำหนด
- ปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้าเป็นเพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา หากเป็นด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด การสื่อสารการตลาด การจัดการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Internet และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
5. สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
6. มีประสบการณ์ในการดูแลและให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ VIP รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และชอบงานท้าทาย
8. สามารถคิดวิเคราะห์แผนงาน การนำเสนอโครงการ
9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ อุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับงานและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
10. เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ต้องดำรงตำแหน่งในระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ

คุณสมบัติทั่วไป โรคต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สำหรับเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือทหารกองหนุน ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของสภากาชาดไทย
(2) เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่กำหนด
(4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(6) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากสภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่น
(9) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าทำงานในสภากาชาดไทยหรือหน่วยงานอื่น
(ข) โรคต้องห้าม
(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob