หมวดหมู่งาน :
บัญชี, การเงิน
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ประกาศ 8 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70451
รายละเอียดงาน:

รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา (7-21 เม.ย.2564)

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

     งานการเงิน งานงบประมาณ การบัญชีทั่วไป การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวการเงินและบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานทางด้านการเงินของหน่วยงาน การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณชองหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่ง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบัญชี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และเครื่องคำนวณได้
5. มีความระเอียดรอบคอบ มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถอุทิตตนและเวลาให้กับงานได้ดี
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการหรือวันหยุดราชการได้
7. หากประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน งบประมาณและภาษี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. หากได้รับการคัดเลือกจะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด

คุณสมบัติทั่วไป โรคต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สำหรับเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือทหารกองหนุน ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของสภากาชาดไทย
(2) เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่กำหนด
(4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(6) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากสภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่น
(9) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าทำงานในสภากาชาดไทยหรือหน่วยงานอื่น
(ข) โรคต้องห้าม
(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob