หมวดหมู่งาน :
Parttime, นักศึกษาฝึกงาน, พนักงานชั่วคราว
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 30 ปี
เพศ :
ชาย
ระดับการศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร พนักงานเลี้ยงสัตว์ (ชั่วคราว)

วันที่ประกาศ 8 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70449
รายละเอียดงาน:

  รับสมัครพนักงานเลี้ยงสัตว์ (ชั่วคราว) สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง สถานเสาวภา_ปฏิบัติงานที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (7-21 เม.ย.2564)   

 

ปฏิบัติงานในการดูแลม้า การให้อาหารม้า ทำกีบม้า การจับและจูงม้าเจาะเลือดและรักษา รวมถึงการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยงานโยธา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
4. มีประสบการณ์ในการเลี้ยงม้า ฝึกม้า การทำกีบม้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถปฏิบัติงานประจำได้ที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (มีบ้านพักให้)

คุณสมบัติทั่วไป โรคต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สำหรับเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือทหารกองหนุน ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของสภากาชาดไทย
(2) เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่กำหนด
(4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(6) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากสภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่น
(9) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าทำงานในสภากาชาดไทยหรือหน่วยงานอื่น
(ข) โรคต้องห้าม
(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

สวัสดิการ:

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
-
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 13
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob