หมวดหมู่งาน :
พยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่พยาบาล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่เกิน 40 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตา

วันที่ประกาศ 2 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70208
รายละเอียดงาน:

1. จัดเก็บดวงตาจากผู้เสียชีวิตที่บริจาคดวงตาด้วยเทคนิคที่ถูกต้องตามมาตรฐาน

2. ช่วยทำหัตถการตัดแยกกระจกตา

3. ช่วยทำหัตถการจัดเตรียมเยื้อหุ้มรก

4. จัดเตรียม ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำหตถการจัดเก็บดวงตา ตัดแยกกระจกตา จัดเตรียมเยื้อหุ้มรกและตาขาว ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

5. ดูแลทำความสะอาดตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ และอุปกรณ์ หลังการใช้งาน

6. ควบคุม ดูแลห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อย

7. ติดต่อประสานงานกับผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อนัดตรวจความพร้อมก่อนเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

8. นำดวงตาที่เตรียมความพร้อมเพื่อการรักษาให้แก่จักษุแพทย์

9. ช่วยงานรับแสดงความจำนงบริจาคดวงตาทั้งในและนกสถานที่

10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

      1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

      2. ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือทหารกองหนุน

      3. วุฒิประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

      4. ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้าน Central Sterlization Supply  Deparment จะพิจารณาเป็นพิเศษ

      5. สามารถทำงานนอกเวลาราชการ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

คุณสมบัติทั่วไป และโรคต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

   (ก) คุณสมบัติทั่วไป

      1. มีอายุไม้ต่ำกว่าสิบปี สำหรับเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือทหารกองหนุน

      2. มีความเลื่อมใสในปกครองระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

      3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง

      4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการเจ้าที่กำหนด

      5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

      6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

      7. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

      8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

      9. ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากสภากาชาดไทยหรือหน่วยงานอื่น

   (ข) โรคต้องห้าม

      1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

      2. วัณโรคในระยะอันตราย

      3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

      4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

      5. โรคพิษสุราเรื้อรัง

สวัสดิการ:

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob