หมวดหมู่งาน :
แพทย์,เภสัชกร
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ชาย
ระดับการศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร ผู้ช่วยเภสัชกร 1-4 งานคลังยาและเวชภัณฑ์ ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์

วันที่ประกาศ 30 มีนาคม 2564
รหัสงาน : 70206
รายละเอียดงาน:

1.ลักษณะงานหลักที่ต้องปฏิบัติ

1.1 ช่วยเภสัชกรบริหารพัสดุ

1.1.1 การซื้อพัสดุ โดย

 • รับพัสดุจากผู้จำหน่าย ตรวจสอบให้ตรงกับใบสั่งซื้อ และใบส่งของ
 • สร้างใบตรวจรับในโปรแกรม FMIS และส่งแจกแจงรายการในระบบ เพื่อให้เภสัชกรปฏิบัติงานต่อ
 • นำเอกสารการจัดซื้อ ลงสมุดรับส่งเอกสารให้เภสัชกรหรือเจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ตรวจสอบและส่งงานธุรการและบัญชีพัสดุ เพื่อดำเดินการต่อไป
 • นำพัสดุจัดวางบนชั้นหรือสถานที่เก็บตามใบนำส่งพัสดุที่เภสัชกรตรวยสอบแล้วและลงรายละเอียดในใบคุมคลัง (Stock Card)

1.1.2 การจ่ายพัสดุ โดย

 • รับใบเบิกพัสดุที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมใบจัดพัสดุที่ผ่านการตรวจสอบจากเภสัชกรหรือเจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ ไปดำเนินการจัด โดยลงรายละเอียดในใบคุมคลัง (Stock Card) รวมทั้งตรวจนับของเหลือพร้อมรายละเอียดให้ตรงกับใบจัดจากระบบคอมพิวเตอร์
 • ส่งมอบพัสดุที่จัดเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับ โดยการตรวจสอบร่วมกับผู้รับ ลงนามทั้ง 2 ฝ่าย ส่งเอกสารการตรวจรับคืนเภสัชกรหรือเจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์
 • กรณีส่งให้ผู้รับที่ไม่ได้มารับด้วยตนเอง บรรจุพัสดุลงกล่องพร้อมจำทำรายการประจำกล่อง ส่งให้เภสัชกรหรือเจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ตรวจสอบ เพื่อดำเนินการส่งมอบต่อไป

1.1.3 การเก็บรักษาพัสดุ โดย

 • ตรวจนับพัสดุคงคลัง พร้อมรายละเอียดเปรียบเทียบกับของคงคลังตามบัญชีของงานธุรการและบัญชีพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบสภาพทางกายและสถานที่เก็บให้เหมาะสม

1.1.4 การผลิต โดย

 • ชั่ง ตวงเคมีภัณฑ์ตามสูตรตำรับ โดยการควบคุมของเภสัชกร
 • ลงนามผู้ช่วยเภสัชกรในเอกสารประกอบการผลิต และเภสัชกรผู้ควบคุม
 • นำยาที่ผลิต บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม และติดฉลาก
 • นำยาจัดวางบนขั้้นหรือสถานที่เก้บตามใบนำส่งพัสดุที่เภสัชกรตรวจสอบแล้ว และลงรายละเอียดในใบคุงคลัง (Stock Card)

1.1.5 ช่วยเภสัชกรเตรียมยาและเวชภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลและการบรรเทาทุกข์

 • จัดกระเป๋าปฐมพยาบาล ชุดยา และเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้มีพร้อมใช้ เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลและการบรรเทาทุกข์ ตามรายการยามาตรฐาน หรือตามความต้องการของผู้เบิก
 • จัดเตรียมยาเพื่อออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามรายการยามาตรฐาน
 • รับยาและเวชภัณฑ์คืนจากหน่วยแพทย์ หลังออกปฏิบัติงาน ตรวจสอบสภาพและตรวจนับจำนวนที่ได้รับคืน แล้วส่งให้เภสัชกรหรือเจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์จัดทำรายงานต่อไป

1.2 ช่วยเภสัชกรในงานบริบาลเภสัชกรรม การกระจายยาสู่ผู้ป่วยในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และการปฏิบัติงาน ณ สถานีกาชาด โดย

 • อ่านใบสั่งแพทย์ เพื่อช่วยเภสัชกรเขียนซองยา หรือใส่ข้อมูลฉลากยาในระบบคอมพิวเตอร์
 • จัดยาและเวชภัณฑ์ ให้ถูกต้องทั้งชนิดยา ความแรงและจำนวนตามฉลากหรือซองยาที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากเภสัชกร
 • เลือกรูปแบบและขนาดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการบรรจุยา และกระจายยาสู่ผู้ป่วย
 • ช่วยเภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องของรายการยา วิธีการบริหารยา จำนวนและการติดฉลากช่วยตามใบสั่งแพทย์
 • ช่วยเภสัชกรจ่ายยาแก่ผู้มารับบริการ ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร

1.3 รวบรวมรายงานการปฏิบัติงานตนเองเสนอเภสัชกรผู้ควบคุม

1.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ

 • เป็นกรรมการหรือคณะทำงาน ในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติที่ต้องการ:
 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับจากวันที่สมัคร)
 2. ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 4. สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรกรม Microsoft Office ได้
 6. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้และนอกเวลาราชการได้
สวัสดิการ:

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob