หมวดหมู่งาน :
บัญชี, การเงิน
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ประกาศ 6 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70203
รายละเอียดงาน:

รับผิดชอบงานการเบิกค่าใช้จ่ายผู้บริจาคอวัยวะเสียชีวิตสมองตาย การจัดส่งเช็คค่าใช้จ่ายผู้บริจาคอวัยวะเสียชีวิตสมองตาย จัดทำบันทึกเบิกค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่และครอบครัว การเบิกเงินค่าใช้จ่ายผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อมูลการเบิกเงินในระบบ FMIS และส่งเอกสารขอเบิกค่าจัดหาอวัยวะ ค่าให้บริการทางการแพทย์การใช้ลิ้นหัวใจ ผิวหนัง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

      1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

      2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

      3. สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงินหรือการบัญชี

      4. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ระดับเบื้องต้นได้

      5. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุมเทและเสียสละเวลาให้กับงาน

คุณสมบัติทั่วไป และโรคต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

   (ก) คุณสมบัติทั่วไป

      1. มีอายุไม้ต่ำกว่าสิบปี สำหรับเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือทหารกองหนุน

      2. มีความเลื่อมใสในปกครองระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

      3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง

      4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการเจ้าที่กำหนด

      5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

      6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

      7. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

      8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

      9. ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากสภากาชาดไทยหรือหน่วยงานอื่น

   (ข) โรคต้องห้าม

      1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

      2. วัณโรคในระยะอันตราย

      3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

      4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

      5. โรคพิษสุราเรื้อรัง

สวัสดิการ:

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob