หมวดหมู่งาน :
ธุรการ, ประสานงานทั่วไป, คีย์ข้อมูล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร สอบแข่งขันเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ประกาศ 5 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70202
รายละเอียดงาน:

   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป ได้แก่ งานบริหารจัดการสำนักงาน งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล งานกำกับดูอาคารสถานที่ งานการประชุม งานจัดทำและติดตามแผนงานโครงการของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ งานประสานงาน ช่วยงานการเงิน การบัญชี พัสดุ ตลอดจนดำเนินการจัดทำหนังสือและคำสั่งในกรณีที่กรรมการ สมาชิกและอาสาสมัคร ได้รับการเลือกตั้งและแต่งตั้ง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ที่สภากาชาดไทย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

      1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

      2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

      3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์บัณฑิต/นิติศาสตร์บัณฑิต/เศษฐศาสตร์บัณฑิต/บริหารธุรกิจบัณฑิต/บัญชีบัณฑิต

      4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี

      5. สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี และสื้อสารได้พอสมควร

      6. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติทั่วไป และโรคต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

    (ก) คุณสมบัติทั่วไป

      1. มีอายุไม้ต่ำกว่าสิบปี สำหรับเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือทหารกองหนุน

      2. มีความเลื่อมใสในปกครองระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

      3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง

      4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการเจ้าที่กำหนด

      5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

      6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

      7. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

      8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

      9. ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากสภากาชาดไทยหรือหน่วยงานอื่น

   (ข) โรคต้องห้าม

      1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

      2. วัณโรคในระยะอันตราย

      3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

      4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

      5. โรคพิษสุราเรื้อรัง

สวัสดิการ:

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob