หมวดหมู่งาน :
วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีวะ, Lab
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว)

วันที่ประกาศ 5 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70201
รายละเอียดงาน:

1.ช่วยงานผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาในการแยกส่วนประกอบพลาสมาโปรตีน (Plasma Fractionation) ได้แก่ Albumin HBIG และHRIG

2.ช่วยเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใฃ้ในการผลิต

3.งานเตรียม ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (พลาสมา) ที่ใช้ในการผลิตให้พร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิต

4.งานเตรียม Diluent และ Buffer ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์

5.งานดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานในห้องสะอาด Grade D รวมถึงการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตให้อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน

6.งานรับเข้าและจัดเก็บวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองเข้าคลังสินค้า และตรวจสอบยอดวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือประจำเดือนของฝ่ายผลิต

7.งานดูแลบำรุงรักษาเครืองมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตตะกอนโปรตีนเบื้องต้น รวมถึงการติดต่อประสานงานบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมบำรุงเองได้

8.งานวัดค่าความเป้นกรด-ด่าง, ค่าการนำไฟฟ้า โดยใช้เครื่องมือวัดความเป็นกรดด่างและการนำไฟฟ้าของสารละลาย Buffer รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการตกตะกอนพลาสมาโปรตีน

9.งานธุรการส่วนกลางของฝ่าย เช่น งานรับ-ส่งเอกสารไปยังฝ่ายต่างๆ, งานส่งตัวอย่างไปยังฝ่ายควบคุมคุรภาพ และงานเบิก-จ่ายของจากพัสดุเป็นต้น

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1.ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2.หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น  Microsoft Word, Excel เป็นต้น

5.มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้

6.สามารถปฏิบัติงานในบริเวณที่มีอุณหภูมิ (ติดลบ) ในห้องแช่แข็งได้

7.สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

สวัสดิการ:

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob