หมวดหมู่งาน :
พยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่พยาบาล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาเอก ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร รับสมัครสอบแข่งขัน ผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา

วันที่ประกาศ 31 มีนาคม 2564
รหัสงาน : 70199
รายละเอียดงาน:

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยหรือจัดตามแผนการพยาบาลที่กำหนดไว้ในด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมโรค เช่น เตรียมความพร้อมในงานบริการทางการพยาบาล โดยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการทำหัตถการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการทางการพยาบาลที่มาตรฐานกำหนด ช่วยวัดปรอทสัณญาณชีพ การจัดคิวตรวจและเตรียมความพร้อมของแฟม้ประวัติให้สมบรูณ์ สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับงานที่ได้ ช่วยเก็บสถติรายงาน ทำงานเป็นทีม ตลอดจนบันทึกปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานรายงานผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

      1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

      2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

      3. สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

      4. สามารถอยู่เวรเพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาที่สถานเสาวภา ในวันธรรมดา วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ/วันหยุดราชการได้

      5. สามารถออกปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อปฏิบัติงาน งานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

      6. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ระดับเบื้องต้นได้

 

คุณสมบัติทั่วไป และโรคต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

   (ก) คุณสมบัติทั่วไป

      1. มีอายุไม้ต่ำกว่าสิบปี สำหรับเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือทหารกองหนุน

      2. มีความเลื่อมใสในปกครองระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

      3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง

      4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการเจ้าที่กำหนด

      5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

      6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

      7. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

      8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

      9. ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากสภากาชาดไทยหรือหน่วยงานอื่น

   (ข) โรคต้องห้าม

      1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

      2. วัณโรคในระยะอันตราย

      3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

      4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

      5. โรคพิษสุราเรื้อรัง

 

 

สวัสดิการ:

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob