หมวดหมู่งาน :
งานอื่น ๆ
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
290 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

   โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นโรงพยาบาลที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระบรมราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2445 โรงพยาบาลหลังแรกก่อสร้างในทะเลตรงบริเวณหน้าชายหาดที่ประทับเป็นเรือนไม้หลังคามุงจาก 5 หลัง ปลูกติดต่อเป็นหมู่เดียวกันและโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพยาบาลในขณะนั้นเสด็จประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2445 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลได้แวะเยี่ยมสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จึงได้พระราชทานนามโรงพยาบาลนี้ว่า “โรงพยาบาลสมเด็จ” เป็นสิริมงคลนับแต่นั้นมา 

  โรงพยาบาลได้พัฒนามาโดยลำดับ มีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและที่พักเจ้าหน้าที่อีกหลายหลังโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พระราชทานทรัพย์และบริจาคเงิน โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา หรือโรงพยาบาลศรีราชา ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เมื่อปี 2540 เพื่อเฉลิมพระเกียรติผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล

           ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง เปิดให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรและได้นำ ระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้พัฒนางานเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ 

 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่สถิติ ฝ่ายเวชสารสนเทศ

วันที่ประกาศ 31 มีนาคม 2564
รหัสงาน : 70173
รายละเอียดงาน:

     โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ฝ่ายเวชสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โทร.038-320200 ต่อ 3418

    หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือสำคัญ สด.8,สด. 43 อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ ต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดง
4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย)

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 - 35 ปี (นับถึงวันสมัคร)
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาเวชสถิติ บัญชี เลขานุการ การตลาด บริหารธุรกิจ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เรียนคณิตศาสตร์ หรือสถิติ ไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต เรียนคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ พิมพ์ดีด สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word, excel, power point และสามารถใช้ระบบ Intranet และ Internet
6. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเดินทางไปฝึกอบรมต่างจังหวัดได้
8. มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
9. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
ชลบุรี
-
ปวส.
ตามตกลง
ชลบุรี
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
ชลบุรี
-
ปวส.
ตามตกลง
  • 1
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob