หมวดหมู่งาน :
บัญชี, การเงิน
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

วันที่ประกาศ 5 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70145
รายละเอียดงาน:

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานการเงินเเละบัญชี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด

1. หน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่ง

      รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ จัดทำและดำเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณ งานการเงินเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานและเงินโอนระหว่างหน่วยงานในระบบ งานเก็บรักษาเงินรวมทั้งสิ่งแทนตัวเงิน (หนังสือค้ำประกัน หลักประกันสัญญา/ซอง) ตรวจสอบและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารการเงินและบัญชี จัดทำ/ปรับปรุงบัญชี ปิดงบตามรอบ งานจัดทำกันเหลี่อมปี บริหารจัดการทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของหน่วยงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

2.งานในหน้าที่ของตำแหน่ง

    2.1. ด้านปฏิบัติการ

          1. งานงบประมาณ(ปฏิบัติบนระบบ FMIS)

          2. การเบิกระบบ (HRMI)ค่าปฏิบัติงานล่วงหน้า, (FMIS)งานเบิกค่าตอบเเทน

          3. งานการเงิน(ปฏิบัติงานบนระบบ FMIS) การเบิกเงิน รับ-จ่าย และนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร

          4. ทำบัญชี ปิดงบรายเดือนและรายปี

          5. ตรวจสอบ เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารทางการเงินและบัญชี บริหารจัดการทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

    2.2 ด้านบริหารบุคคล

          1.ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ ระเบียบ วินัย ของหน่วยงานสภากาชาดไทยด้านการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ

          2. ช่วยดูแล เสนอรายงานการนำใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่า

    2.3.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

          1.ดำเนินงบประมาณ จัดสรรตัดใช้งบเหลือจ่าย โอน-คืน งบ/หมวด ขอใช้เงินงบกลาง ผูกพัน งบรายจ่ายข้ามปี

          2. ดำเนินงานการเงิน เบิก-จ่าย ดูแลเงินสดย่อยและการเบิกชดเชยเงินคืนนำส่งเงินธนาคาร ตรวจสอบเอกสาร การยืม การสำรองจ่าย ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องเก็บเอกสารเเยกเเต่ละประเภท หมวดได้ ทำรายงานและปิดบัญชีตามรอบที่กำหนด

          3. จัดทำและจัดการงานทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

    2.4. คุณลักษณะที่จำเป็นต้องใช้

            1.ความรู้ด้าน ITเบื้องต้น ด้านการเงินเเละบัญชี งานพัสดุเบื้องต้น(เกี่ยวกับครุภัณฑ์)

            2. ความสามารถ

               - เรียงลำดับความสำคัญ การวางแผน

               - ควบคุม จัดทำทะเบียนทางการเงินต่างๆ ช่วยบริหารจัดการ

               - สามารถติดต่อประสานงานระหว่าง บริษัทและหน่วยงานภายในภายนอกงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามงานต่างๆได้

               - ความสมารถในการถ่ายทอด สื่อสาร ทำความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เขียนหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานได้

      2.5. ทักษะความเชี่ยวชาญ

               - จัดทำเอกสาร หนังสือ และสรุปรายงานการปฏิบัติงานได้

               - การสื่อสาร เจรจาต่อรอง

               - การวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขเฉพาะหน้า

               - ความรู้รอบตัวด้านข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในสายงาน

 

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 64 ที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 26-35 ปี นับถึงวันที่สมัคร

2. เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์ในการทำงน การเงิน บัญชี อย่างน้อย 2ปี (หากมีประสบการณ์ทำงานในระบบ FMISและ HRMIจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

5. มีความรู้ด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุ สภากาชาดไทยและภาครัฐ

6. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ IT เบื้องต้น

7. มีความรู้ ทักษะที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

8. หากได้รับคัดเลือกจะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด

 

สวัสดิการ:

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob