หมวดหมู่งาน :
วิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล, โรงงาน
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร วิศวกร (วิศวกรเครื่องกล) ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่

วันที่ประกาศ 6 เมษายน 2564
รหัสงาน : 70144
รายละเอียดงาน:

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งวิศวกร 3-5 (วิศวกรเครื่องกล) ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด

      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. ด้านการปฏิบัติการ

   1.1. วางโครงการ ออกแบบ คำนวณ ควบคุมการสร้างหรือการผลิต อำนวยการใช้ กำหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบำรุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

   1.2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี

   1.3. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี

   1.4. จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

2. ด้านการวางแผน

      การวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

   3.1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

   3.2. ชี้เเจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

   4.1.  ให้คำแนะนำ ชี้เเจง และตอบปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกลในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานสังกัดสภากาชาดไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆ ได้ทราข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

   4.2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

 

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 64 ที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th

 

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. ไม่จำกัดเพศ และอายุไม่เกิน 35 ปี

2. ถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3. วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล

4. ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม ตั้งเเต่ระดับภาคีขึ้นไป

5. มีภาวะความเป็นผู้นำ อดทนต่อการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี

6. มีความรู้ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล งานอาคารขนาด 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. มีทักษะภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารได้

8. มีประสบการณ์การทำงานสายตรงกับวิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 3 ปี

 

สวัสดิการ:

 

 

 

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob