หมวดหมู่งาน :
แพทย์,เภสัชกร
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่เกิน 30 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เภสัชกร ฝ่ายผลิตวัคซีน

วันที่ประกาศ 1 กุมภาพันธ์ 2564
รหัสงาน : 70060
รายละเอียดงาน:

รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ตำแหน่ง เภสัชกร ฝ่ายผลิตวัคซีน สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานผลิตชีววัตถุให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP โดยปฏิบัติในด้านการวางแผนดูแลและปฏิบัติงานในด้านงานผลิตวัคซีนบีซีจี ดูแลควบคุมงานบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ ควบคุมและดำเนินงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือและกระบวนการ รวมทั้งจัดทำเอกสารการผลิตและบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th/newjob/index.php

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1.ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2.หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3.วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขา Pharmaceutical Sciences และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

4.มีความรู้ความสามารถในด้านอนูชีววิทยา และสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุม ดูแลงานผลิตตามเกณฑ์ GMP ได้

5.สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

6.สามารถปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการได้ และมีสายตาปกติ

7.มีความคล่องตัว มีบุคลิกภาพและมนุษยุสัมพันธ์ที่ดี สามารถอุทิศตนและเวลาให้กับงานได้ดี

 

สวัสดิการ:

สวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำ

สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
เงินค่าเล่าเรียนบุตร
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี)

 

สวัสดิการสำหรับบุคลากรสัญญาจ้าง (ชั่วคราว)

สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเอง

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาโท
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาโท
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาโท
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาโท
ตามตกลง
  • 1
  • 2
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob