หมวดหมู่งาน :
บัญชี, การเงิน
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 19 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายการเงิน

วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2564
รหัสงาน : 70052
รายละเอียดงาน:

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นบุคลากรประจำ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีระดับ 3-5 สังกัด ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลการจัดเก็บเงินภายในศูนย์รับเงิน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระบบการเงิน ทำหน้าที่ประสานงานกับหอผู้ ป่วยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกราย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

การติดต่อยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่าน https://jobs.kcmh.or.th/jobs ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. วุฒิปริญญาตรีสาขาการบัญชี การเงิน และการธนาคาร หรือเศรษฐศาสตร์ที่มีการศึกษาวิชาบัญชี
การเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3. อายุ 19– 35 ปี
4. การค้ำประกัน (ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • หลักทรัพย์ค้ำประกันได้แก่เงินสดวงเงิน 50,000-200,000.-บาท โดยทำหนังสือสัญญาค้ำประกันกับธนาคาร
  •  บุคคลค้ำประกันพร้อมหนังสือรับรองการค้ำประกัน โดยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยตั้งแต่ระดับ 8ขึ้นไป หรือข้าราชการทหาร ตำรวจ มียศตั้งแต่พันเอกนาวาเอก นาวาอากาศเอก พันตำรวจเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับ 9 ขึ ้นไปหรือ
  • ข้าราชการพลเรือน หรือเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ตั้งแต่ระดับ 6 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่าหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับ 7 หรือข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศตั้งแต่ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตำรวจโทขึ้นไปอย่างน้อย 2 คน สามารถทำสัญญาค้ำประกันร่วมกันได้
วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob