หมวดหมู่งาน :
วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีวะ, Lab
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
18 ปีขึ้นไป
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)

วันที่ประกาศ 25 มกราคม 2564
รหัสงาน : 70012
รายละเอียดงาน:

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,500 บาท เพื่อปฏิบัติงานใน ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
1.วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ ของวัตถุตัวอย่างสอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ จัดทําฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงาน
3.ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ และร่วมดําเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.ศึกษาคนคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดําเนินการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้
5.ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับสัตว์กลุ่มไพรเมท เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 มีนาคม 2564

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นใดที่หน่วยงานพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.สามารถทํางานประจําที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ได้

3.หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

สวัสดิการ:

1.กองทุนประกันสังคม 

2.ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

3.จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

4.เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุสืบเนื่องมาจากการทำงาน

5.ตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
สระบุรี
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาเอก
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob