หมวดหมู่งาน :
คอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์, IT
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
18 ปีขึ้นไป
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด

รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศ 25 มกราคม 2564
รหัสงาน : 70011
รายละเอียดงาน:

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7 จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,600 บาท (หากมีประสบการณ์อาจได้รับการพิจารณามากกว่าที่กําหนด) เพื่อปฏิบัติงานใน กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

1.ออกแบบฐานข้อมูลและวิเคราะห์ระบบงาน

2.ดูแลและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นตามความต้องการของส่วนงาน

3.ออกแบบและพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส

4.ดูแลและแก้ไขปGญหาระบบฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย

5.ทดสอบการทํางานของระบบ

6.ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บํารุงรักษาตรวจสอบการทํางาน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

7.ตรวจสอบคุณภาพของระบบที่จัดจ้างบุคคลภายนอกจัดทํา

8.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนีั - 31 มีนาคม 2564 

คุณสมบัติที่ต้องการ:

คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
1.มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2.ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟื้อนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
3.ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
4.ไม่เป็นผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
5.ไม่เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6.ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับนี้ หรือไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออก หรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทําผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
7.ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ
บริษัทเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ
8.ไม่เคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐ
9.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
10.ไม่เป็นผู้ที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย และยังอยู่ในระหว่างการเป็นบุคคลล้มละลาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือสาขาเกี่ยวข้อง
2.หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

สวัสดิการ:

1.กองทุนประกันสังคม 

2.ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

3.จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

4.เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุสืบเนื่องมาจากการทำงาน

5.ตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
สระบุรี
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปวช.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาเอก
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob