หมวดหมู่งาน :
แพทย์,เภสัชกร
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่เกิน 30 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เภสัชกร ฝ่ายผลิตวัคซีน สถานเสาวภา

วันที่ประกาศ 4 มกราคม 2564
รหัสงาน : 69877
รายละเอียดงาน:

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานผลิตชีววัตถุให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP โดยปฏิบัติงานในด้านการวางแผนผลิต ดูแลและปฏิบัติงานในด้านงานผลิตวัคซีนบีซีจี ดูแลควบคุมงานบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ ควบคุมและดำเนินงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือและกระบวนการ รวมทั้งจัดทำเอกสารการผลิตและบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ ควบคุมและดำเนินงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือและกระบวนการ รวมทั้งจัดทำเอกสารการผลิตและบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 18 มกราคม 2564

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1.ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2.หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3.วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขา Pharmaceutical Sciences และได้รับใบอยุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

4.มีความรู้ความสามารถในด้านอณูชีววิยา และสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุม ดูแลงานผลิตตามเกณฑ์ GMP ได้

5.สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

6.สามารถปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการได้ และมีสายตาปกติ

7.มีความคล่องตัว มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถอุทิศตนและเวลาให้กับงานได้ดี 

สวัสดิการ:

สวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำ

 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
 2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี)

 

สวัสดิการสำหรับบุคลากรสัญญาจ้าง (ชั่วคราว)

 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเอง

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
2 . สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
สมุทรปราการ
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
3 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
5 ปีขึ้นไป
-
ตามตกลง
ลพบุรี
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
-
ตามตกลง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob