หมวดหมู่งาน :
อาจารย์, ครู, งานด้านวิชาการ
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่ระบุ
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

วันที่ประกาศ 22 ธันวาคม 2563
รหัสงาน : 69833
รายละเอียดงาน:

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัย ค้นคว้า การให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาการบริหารการพยาบาล หรือสาขาการบริหารการพยาบาล หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. มีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2561
3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่ไม่หมดอายุ
4. มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ด้านการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
5. มีประสบการณ์สอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาต้องผ่านการอบรมโครงการ preceptorship อย่างน้อย 6 เดือน หรือหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ
6. เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สวัสดิการ:

สวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำ

 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
 2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี)

 

สวัสดิการสำหรับบุคลากรสัญญาจ้าง (ชั่วคราว)

 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเอง

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
2 . สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
สมุทรปราการ
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
3 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
5 ปีขึ้นไป
-
ตามตกลง
ลพบุรี
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
-
ตามตกลง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob