หมวดหมู่งาน :
พยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่พยาบาล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่เกิน 50 ปี
เพศ :
ชาย
ระดับการศึกษา :
ไม่ระบุ
ประสบการณ์ :
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล

วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2564
รหัสงาน : 69779
รายละเอียดงาน:

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (รับเฉพาะบุคลากรสภากาชาดไทย) ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานและช่วยทำหัตถการตามแผนการรักษาของแพทย์ ภายใต้การกำกับ ดูแลของพยาบาล

2.ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาและจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้พร้อมใช้งาน

3.ดูแล จัดสภาพแวดล้อมภายในหอผู้ป่วยให้สะอาด สะดวก ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย

4.ดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยในการทำกิจวัตรประจำวัน

5.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1.เพศชาย และเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย อายุไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันที่สมัตร)

2.ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3.วุฒิการสึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

4.ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

5.มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

6.มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันและดทน ซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับสภากาชาดไทย

7.ต้องมีหนังสือรับรองเห็นชอบและอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ตามแบบฟอร์มที่สภากาชาดไทยกำหนด

 

สวัสดิการ:

สวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำ

 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
 2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี)

 

สวัสดิการสำหรับบุคลากรสัญญาจ้าง (ชั่วคราว)

 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเอง

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
2 . สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
สมุทรปราการ
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
3 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
5 ปีขึ้นไป
-
ตามตกลง
ลพบุรี
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
-
ตามตกลง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob