บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด | LionJob.com
บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
พรธรัตน์ นิลเพชรอนันต์
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทร 020182800#8912
บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา แผนการพัฒนาความรู้สายวิชาชีพ ( FREIGHT FORWARDER ) ได้เกิดขึ้นจากความคิดของ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศท่านแรกคือ คุณสม เปลี่ยนเสน่ห์ ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และท่าน ได้ประสานงานกับทาง ESCAP ทำการจัดอบรมหลักสูตร FREIGHT FORWARDER ระยะสั้นให้ความรู้กับสมาชิกของสมาคมฯ และหลังจากนั้นสมาคมฯ ก็ได้เปิดอบรมให้กับพนักงานของบริษัทสมาชิก โดยเชิญวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์มาทำการอบรม ให้ใช้สถานที่ ของสมาคมฯ เป็นที่ฝึกอบรม ในสมัยนั้นคือที่ตึก C.T.I. พร้อมกับได้ขยายและมีการพัฒนาด้านวิชาชีพมากขึ้น

 

โดยได้รับความร่วมมือจากทาง ESCAP ตลอดมา ในช่วงย้อนหลังไปประมาณ 16 ปี สมาคมได้รับทุนจาก ESCAP ทุนการอบรมใช้ชื่อว่า THE TRAINING FOR TRAINER ติดต่อกันประมาณ 3 ปี ทางสมาคมฯ จัดส่งผู้แทนเข้าไปฝึกอบรม ในหลักสูตรดังกล่าว และเมื่อได้รับความรู้ก็จะนำความรู้เหล่านั้นมาเผยแพร่ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งผู้แทนของสมาคมฯ ประกอบด้วย 2 ฝ่ายหลัก ๆ คือ ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการคือผู้ที่ประกอบวิชาชีพ FREIGHT FORWARDER ส่วนฝ่ายวิชาการ คือ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อสมาคมฯ มีความพร้อมทางด้านวิชาการของธุรกิจ FREIGHT FORWARDER แล้ว ก็ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจ FREIGHT FORWARDER ขึ้นอย่างเป็นทางการ ร่วมกับสาขาการขนส่งระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดสอน ติดต่อกันมาทุก ๆ ปี เป็นเวลา 7 รุ่น ซึ่งเน้นให้กับบุคคลที่ทำงานแล้ว ในกลุ่มสมาชิกของสมาคมฯ และบริษัทธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร บริษัทผู้ส่งออก นำเข้า บริษัทประกันภัย สำนักงานทนายความ รวมถึงสายการเดินเรือ

 

ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นผลงานที่มีคุณค่า ของสมาคมฯอีกชิ้นหนึ่ง แต่สมาคมฯ มิได้หยุดโครงการทางด้านนี้ จึงได้มี แนว ความคิดว่าถ้าจะให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคนี้ การพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นโครงการของ INTERNATIONAL TRANSPORT & BUSINESS SCHOOL (ITBS) โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ และเป็นสถาบันที่สอนและอบรมทางด้าน โลจิสติกส์ระยะสั้น ได้เกิดขึ้นในสมัยที่คุณสมศักดิ์วิเศษเรืองโรจน์เป็นนายกสมาคมฯและได้เปิดตัว อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 สมัยที่คุณสุวิทย์ รัตนจินดา เป็นนายกสมาคมฯ ( ท่านปัจจุบัน)

การสนับสนุนโครงการของสถาบันฯ เท่าที่ทราบกันดีแล้วว่า ESCAP ได้ช่วยโครงการด้านการศึกษาในสายวิชาชีพนี้อย่างจริงจังและด้วยดีเสมอมา และล่าสุดในการประชุมสมาพันธ์ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอาเซียน (AFFA) ได้บรรจุการพัฒนาด้านบุคลากรไว้โดยจะจัดทำหลักสูตรมาตรฐาน ในกลุ่มประเทศอาเซียน และให้ประเทศสมาชิกนำมาเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ใช้กัน

สวัสดิการ

- เครื่องแบบพนักงาน
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินโบนัสตามผลประกอบการ
- การท่องเที่ยว/อบรมสัมมนานอกสถานที่
- ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพกลุ่ม
- เบี้ยเลี้ยง
- เบี้ยขยัน
- เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน
- เงินมรณะสงเคราะห์ เช่น บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร/พนักงาน เสียชีวิต
- กระเช้าเยี่ยมไข้
- ค่านำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
- ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
- ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง)

การเดินทาง

รถเมล์สาย 38,46,48,132,133,139,145,180,182,207,537

BTS. ลงสถานีอุดมสุข แล้วต่อรถเมล์

AIRPORT LINK  ลงสถานีหัวหมาก  แล้วต่อรถเมล์

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
1 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
Go to Page : Show :