ภาคกลาง (10)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (0)
ภาคใต้ (4)
ภาคเหนือ (6)
ภาคตะวันออก (0)
ภาคตะวันตก (5)